Drop-side truck Gazelle next

ХАЖУУГААС АЧДАГ АЧААНЫ МАШИН

Нэг давхар будаг
Төмөрлөг
БҮХ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
3 seats Standard 2+1
2 513mm
2 140mm
2 068mm
gazelle
5 630mm
3 145mm
3 seats Extended 2+1
2 513mm
2 140mm
2 068mm
gazelle
6 709mm
3 745mm
7 seats Standard 6+1
2 513mm
2 140mm
2 068mm
gazelle
5 590mm
3 145mm
7 seats Extended 6+1
2 513mm
2 140mm
2 068mm
gazelle
6 709mm
3 745mm
3 seats Long 2+1
2 513mm
2 175mm
2 068mm
gazelle
6 709mm
3 745mm
7 seats Long 6+1
2 513mm
2 175mm
2 068mm
gazelle
6 333mm
3 745mm

3 seats
Standard
2+1

3 seats Standard 2+1 3 суудалтай
Стандарт
2+1
3 seats Extended 2+1 3 суудалтай
Сунгасан
2+1
7 seats Standard 6+1 7 суудалтай
Стандарт
6+1
7 seats Extended 6+1 7 суудалтай
Сунгасан
6+1
3 seats Long 2+1 3 суудалтай
Урт
2+1
7 seats Long 6+1 7 суудалтай
Урт
6+1
ЗАГВАРУУД